Real estate
M&A

Allmänna villkor


Dessa villkor gäller för tjänster som Enckell Advokatbyrå AB (”Advokatbyrån”) utför för sina klienter i enlighet med uppdragsavtal. Uppdragets omfattning och eventuella särskilda villkor kan även framgå av specifikt uppdragsavtal. För våra tjänster gäller även Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed för Advokatbyråns tjänster.

1. Tjänster

1.1 Avtal om ett uppdrag är ett avtal med Advokatbyrån och inte med någon fysisk person som har anknytning till Advokatbyrån. Detta gäller även om det är er uttryckliga eller underförstådda avsikt att arbetet ska utföras av en eller flera specifika personer. Advokatbyråns advokater och biträdande jurister omfattas av dessa villkor och dessa personer ska under inga omständigheter ha något individuellt ansvar gentemot er, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

1.2 Våra tjänster och vår bemanning anpassas efter förhållandena i det enskilda uppdraget, de underlag som presenteras för oss samt de instruktioner som ni ger oss. Våra råd är följaktligen anpassade efter det enskilda ärendet och kan inte utan vidare tillämpas på annat ändamål än det för vilket det lämnades.

1.3 Enligt dessa villkor ska alla aspekter och delar inom ett ärende eller en transaktion anses vara ett enda uppdrag även om det inbegriper flera fysiska eller juridiska personer, innefattar flera instruktioner, adresserar flera rättsområden eller om flera separata fakturor ställs ut.

1.4 Vi följer Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed när vi tillhandahåller våra tjänster.

2. Identifiering och personuppgifter

2.1 Enligt lag måste vi för vissa uppdrag kontrollera våra klienters identitet och ägarförhållanden samt informera oss om arten av och syftet med ärendet innan uppdraget påbörjas. Vi kan därför komma att be om bland annat identitetshandlingar avseende er och annan person som för er räkning är involverad i uppdraget och, för en juridisk person, de fysiska personer som har den yttersta kontrollen däröver liksom om information och dokumentation utvisande varifrån medel och andra tillgångar kommer. Vi är även skyldiga att verifiera den information som lämnas till oss och för detta ändamål kan vi komma att inhämta information från externa källor. All information och dokumentation som vi inhämtat i samband med dessa kontroller kommer vi att behålla. När ni anlitar Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att vi behandlar era personuppgifter för de ändamål som anges i Advokatbyråns vid var tid gällande policy för hantering av personuppgifter, se www.enckelladvokatbyra.se.

2.2 Advokatbyrån är enligt lag skyldig att anmäla misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till Finanspolisen. Vi är även förhindrade enligt lag att underrätta er om att misstankar föreligger och om att anmälan har gjorts eller kan komma att göras till Finanspolisen. I de fall misstankar om penningtvätt eller terrorismfinansiering föreligger, är vi skyldiga att avböja eller frånträda uppdraget.

2.3 Advokatbyrån är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som lämnas i samband med uppdrag och uppdragsförfrågningar. Dessa personuppgifter kan komma att kompletteras genom att vi inhämtar uppgifter från offentliga eller privata register. Personuppgifterna behandlar vi i samband med utvärderingen om vi kan acceptera uppdraget samt för administrationen och utförandet av det.

3. Arvoden och kostnader

3.1 Våra arvoden debiteras enligt principer som överensstämmer med de regler som utfärdats av Sveriges advokatsamfund (god advokatsed). Om inte annat är avtalat fastställs därför våra arvoden på basis av ett antal faktorer såsom exempelvis omfattning (nedlagd tid eller den tid som uppdraget borde ta), komplexitet, den sakkunskap, skicklighet, erfarenhet och de resurser som uppdraget krävt, de värden som uppdraget rör, eventuella risker för Advokatbyrån, tidspress och uppnått resultat.

3.2 Som regel höjer vi våra arvoden (timtaxor) årligen och då som lägst med ett belopp som motsvarar förändringen i tjänsteprisindex (TPI) för undergrupp 69.1 (juridiska tjänster) av avdelning M (juridik, ekonomi, vetenskap och teknik) sedan föregående år.

3.3 På er begäran kan vi, om möjligt, inför ett uppdrag göra en uppskattning av vad vårt arvode kan komma att uppgå till och även löpande hålla er underrättad om upparbetat arvode.

3.4 Utöver arvoden debiterar vi vissa kostnader. Det kan exempelvis gälla registreringsavgifter, avgifter för databassökningar, undersökningskostnader, andra rådgivare och fackmän, bud och resor, inhyrd personal, och omfattande kopiering eller annan administration.

3.5 Arvodesbelopp anges alltid exklusive mervärdesskatt.

4. Fakturering

4.1 I regel fakturerar Advokatbyrån månadsvis i efterskott. I undantagsfall förbehåller vi oss rätten att begära förskott på arvode och kostnader om det är särskilt påkallat. Belopp som betalats i förskott kommer då att användas för att reglera framtida fakturor. Det totala beloppet för utförda tjänster och kostnader kan bli högre eller lägre än förskottsbeloppet.

4.2 Varje faktura anger förfallodag (normalt sett infaller förfallodagen 10 dagar från fakturadatum). Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta efter den räntesats som gäller enligt räntelagen från förfallodagen till dess att betalningen är mottagen.

4.3 Faktura kan antingen vara delfaktura (dvs slutfaktura för utfört arbete under viss tidsperiod eller visst arbetsmoment), á conto eller slutlig. En á conto-faktura anger nödvändigtvis inte en exakt uppskattning av det belopp som ska betalas för de tjänster vi utfört. I de fall vi fakturerat á conto, kommer den slutliga fakturan att ange det totala arvodet för uppdraget eller del av uppdraget med avdrag för det arvode som fakturerats a conto.

4.4 Vi är skyldiga enligt lag att i vissa fall lämna information till Skatteverket om ert momsregistreringsnummer och värdet av de tjänster som vi har levererat till er. Genom att anlita Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att vi i enlighet med aktuella regler lämnar sådan information till skattemyndigheterna.

4.5 I svenska domstolsprocesser och skiljeförfaranden åläggs normalt den förlorande parten att betala den vinnande partens rättegångskostnader. Detta är dock inte alltid fallet. Under vissa förutsättningar ersätts de inte alls eller endast delvis. Oavsett om ni är vinnande eller förlorande part eller om ni inte tillerkänns full ersättning för rättegångskostnaderna måste ni erlägga full betalning för de tjänster vi utfört och för de kostnader vi haft när vi företrätt er i en domstolsprocess eller ett skiljeförfarande.

4.6 Om vårt arvode och våra kostnader ska finansieras genom att ni tar i anspråk en rättsskyddsförsäkring måste ni fortfarande erlägga betalning för arvodet och kostnaderna till den del de överstiger vad som betalas ur försäkringen. Försäkringsersättning betalas normalt ut vid avslutat uppdrag. Beroende på vilken faktureringsprincip vi tillämpar kan ni behöva erlägga arvode till oss först varefter vi vid ärendets slut, reglerar mot försäkringen.

4.7 Advokatbyrån fakturerar vår klient och en begäran om att ställa ut faktura till annan tillmötesgås inte.

5. Rådgivning

5.1 Vår rådgivning är anpassad till förhållandena i det enskilda uppdraget, de fakta som presenterats för oss samt de instruktioner ni ger oss. Därför kan ni inte förlita er på rådgivningen i ett annat uppdrag eller använda den för annat ändamål än det för vilket den lämnades. Vår rådgivning innefattar aldrig skattekonsekvenser. Vi tillhandahåller enbart juridisk rådgivning och således inte kommersiell, ekonomisk, operationell, redovisningsmässig eller skatterådgivning eller rådgivning avseende förtjänster av att genomföra en viss investering eller transaktion. Vi tillhandahåller inte heller affärsmässiga rekommendationer om en viss investering eller transaktion bör genomföras eller inte.

5.2 Vi tillhandahåller enbart rådgivning om eller baserad på rättsläget i Sverige.

5.3 Om Advokatbyrån instruerar, anlitar eller arbetar tillsammans med andra rådgivare ska dessa rådgivare anses vara fristående från och oberoende av Advokatbyrån. Advokatbyrån tar inte något ansvar för att ha rekommenderat annan rådgivare eller för råd som sådan ger.

6. Kommunikation och marknadsföring

6.1 Vi kommunicerar med våra klienter och andra parter involverade i ett uppdrag på flera olika sätt såsom via internet, e-post och digitala mötestjänster. Dessa är effektiva kommunikationssätt, vilka dock kan innebära risker för vilka vi inte tar något ansvar. Om ni skulle föredra att inte kommunicera via internet eller e-post i något uppdrag ber vi er meddela Advokatbyrån det.

6.2 Om en viss transaktion har blivit allmänt känd kan Advokatbyrån komma att informera om sitt uppdrag i marknadsföringsmaterial, hemsida och andra sociala medier. Om vi har skäl att tro att ni kan komma att reagera negativt på sådan publicering kommer Advokatbyrån inhämta ert medgivande före sådan publicering.

7. Immateriella rättigheter och sekretess

7.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till det arbetsresultat som Advokatbyråns anställda genererar för våra klienter tillhör byrån, men ni har rätt att använda resultatet för de ändamål för vilka de tillhandahålls. Om annat inte avtalats får inte något dokument eller annat arbetsresultat som genereras av oss ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

7.2 Advokatbyrån och dess anställda är underkastade tystnadsplikt enligt bl a rättegångsbalkens regler och Sveriges advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed. Vi kommer inte att för utomstående röja omständighet som inte är offentlig, med mindre än att det görs som ett led i uppdragets utförande eller med ert samtycke.

8. Insiderförteckning

8.1 Om ni är emittent som omfattas av skyldighet att upprätta en s.k. insiderförteckning enligt artikel 18 i EU:s marknadsmissbruksförordning (596/2014/EU) och vi genom vårt uppdrag får tillgång till insiderinformation rörande er eller era finansiella instrument kommer vi, under förutsättning att vi underrättas enligt nedan, att upprätta en insiderförteckning över de av Advokatbyråns anställda som har tillgång till sådan insiderinformation. Genom att ha anlitat Advokatbyrån anses ni ha samtyckt till att, i tillämpliga fall, omedelbart underrätta oss så snart ni bedömer att viss information som vi har tillgång till utgör insiderinformation med avseende på av er utgivna finansiella instrument eller relaterade finansiella derivatinstrument.

8.2 Om annat inte avtalas kommer vi inte att, i andra situationer än som anges i 8.1, föra en förteckning över de av Advokatbyråns anställda som har tillgång till viss information om ett uppdrag för er.

8.3 Vår förteckning kommer inte innehålla information om andra personer med tillgång till insiderinformation än de personer som är anställda av Advokatbyrån.

9. Intressekonflikter

9.1 Vi kan vara förhindrade att företräda en person om det föreligger en intressekonflikt i förhållande till annan klient. Därför genomför vi en kontroll av om intressekonflikt föreligger enligt tillämpliga regler om god advokatsed innan vi åtar oss ett uppdrag. Trots dessa kontroller kan det inträffa omständigheter som gör att vi är förhindrade att företräda er i ett pågående eller framtida uppdrag. Skulle detta inträffa försöker vi i möjligaste mån behandla våra klienter rättvist med beaktande av tillämpliga regler om god advokatsed. Advokatbyrån kan, utöver vad som anges i dessa villkor, tillämpa särskilda ansvarsbegränsningar för vissa uppdrag eller deluppdrag.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 Advokatbyråns ansvar för skada som ni vållas till följd av fel eller försummelse från vår sida vid uppdragets utförande är begränsat till ett belopp som motsvarar det högre av tio gånger arvodet för uppdraget och trettio miljoner kronor.

10.2 Advokatbyråns ansvar mot er ska reduceras med belopp som ni kan få ut enligt någon försäkring som ni har tecknat eller som har tecknats för er eller enligt avtal eller skadeslöshetsförbindelse.

10.3 Advokatbyrån är inte ansvarig för utebliven produktion, vinst eller någon annan indirekt skada, förlust, följdskada eller följdförlust.

10.4 Advokatbyrån ska inte ha något ansvar mot tredje man på grund av er användning av dokument eller annan rådgivning från oss.

10.5 Om Advokatbyrån på er begäran avtalar om att tredje man kan förlita sig på rådgivning eller ett dokument som tagits fram av oss ska det inte öka eller i övrigt påverka vårt ansvar. Advokatbyråns ansvar mot en sådan tredje man är detsamma som ansvaret mot er. Eventuella belopp som Advokatbyrån betalar till tredje man till följd av ett sådant ansvar ska i motsvarande mån minska vårt ansvar mot er.

10.6 Om Advokatbyrån avbryter utförandet av ett uppdrag, eller relationen med er, på grund av omständighet som beror på er, eller på skyldighet enligt lag eller god advokatsed, ska vi inte ha något ansvar för den skada som detta kan leda till.

10.7 Advokatbyråns ansvarsbegränsningar enligt dessa villkor eller enligt separat avtal med er är tillämpliga också på byråns samtliga medarbetare.

11. Klagomål, tidsfrister och tvistlösning

11.1 Om ni skulle vara missnöjda med våra tjänster eller vill framställa krav, ber vi er kontakta uppdragsansvarig advokat. Krav som har samband med rådgivning som någon medarbetare inom Advokatbyrån har lämnat ska framställas så snart ni fått kännedom om de omständigheter som ligger till grund för kravet. Krav ska framställas inom tolv månader efter det att ni blivit medvetna om nämnda omständigheter.

11.2 Om ert krav har sin grund i en myndighets eller annan tredje mans krav mot er ska vi ha rätt att bemöta, reglera och förlika kravet för er räkning förutsatt att vi – med beaktande av de ansvarsbegränsningar som framgår av dessa allmänna villkor - håller er skadeslös. 11.3 Advokatbyråns betalning till er förutsätter att ni överför rätten till regress mot tredje man till oss eller vår försäkringsgivare.

11.4 Advokatbyråns uppdrag och dessa allmänna villkor regleras av svensk materiell rätt.

11.5 Tvist som har samband med dessa allmänna villkor eller om någon fråga som rör Advokatbyråns uppdrag för er ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet ska äga rum i Malmö.

11.6 Utan hinder av föregående stycke har Advokatbyrån alltid rätt att välja att väcka talan mot er om förfallna fordringar vid domstol, eller vidta annan inkassoåtgärd såsom ansökan om betalningsföreläggande.

11.7 Reglerna om advokats tystnadsplikt innehåller undantag för bland annat advokats indrivning av egen arvodesfordran. Utebliven betalning kan därför leda till att uppgift som annars skulle ha omfattats av sekretess blir offentlig. Inkassoåtgärder kan inte utföras utan att er relation med Advokatbyrån blir känd.

11.8 Såvitt gäller tvister mellan konsument å ena sidan och advokat på byrån eller Advokatbyrån å andra sidan, har konsumenten, om den har misslyckats med att uppnå en lösning i samförstånd med Advokatbyrån, rätt att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd.

Se vidare: www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

Konsumenttvistnämnden har följande kontaktuppgifter:

  • Postadress: Box 273 21, 102 54 Stockholm
  • Telefon: 08 - 459 03 00
  • E-post: konsumenttvistnämnden@advokatsamfundet.se

Med konsument avses fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

Kontakta oss

Enckell Advokatbyrå AB
Adress: Södergatan 28, 211 34 Malmö

Org.nr. 556909-1167
E-post: [javascript protected email address]
Tel: 076-031 55 59